Home / V4WB (VET for Western Balkans) – EAC/S54/2019

V4WB (VET for Western Balkans) – EAC/S54/2019

The general objective of the “VET for Western Balkan” is to contribute to the improvement and modernization of VET systems in Albanian, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Kosovo.The main objective of the project is to initiate and support processes that will make the participating Western Balkan countries take important and secure steps on their way to this goal.All activities of the project carried out by the Balkan partners and the involved EU membership partners in cooperation, serve this purpose, directly or indirectly.

The project aims to find constructive solutions to problems and challenges already identified, however also to uncover obstacles not yet recognized – and to tackle them.Not only will the concrete initiatives in the project, but also the approaches and the methodologies that will be used, stimulate the efforts to be done to ensure a positive development in the VET systems. This includes involving all relevant stakeholders and decision makers in the processes to ensure future exploitation and sustainability of the results.

As the project also aims to strengthen cooperation among Western Balkan countries and EU member state countries, all the activities: mobilities, trainings, meetings, events, campaigns, establishment of joint task forces, curriculum development, new strategies, action plans, introduction of new VET programs, development of pedagogy and didactics, development of material etc., are planned and implemented in cooperation among the partners, who willingly will share their experiences and networks with each other.

Objektivi i përgjithshëm i projektit “AFP për Ballkanin Perëndimor” është të kontribuojë në përmirësimin dhe modernizimin e sistemeve të AFP-së në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi dhe Kosovë.Objektivi kryesor i projektit  është të fillojë dhe mbështesë procese që do t’i shtyjnë vendet pjesëmarrëse të Ballkanit Perëndimor të ndërmarrin hapa të rëndësishëm dhe të sigurt në rrugën e tyre drejt këtij qëllimi.Të gjitha aktivitetet e projektit të kryera nga partnerët e Ballkanit dhe partnerët e vendeve anëtare të BE-së të përfshira në projekt, do t’i shërbejnë këtij qëllimi me bashkëpunimin e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë.

Projekti synon të gjejë zgjidhje konstruktive për problemet dhe sfidat tashmë të identifikuara, mirëpo edhe të identifikojë pengesat që ende nuk janë të njohura – dhe t’i trajtojë ato.Jo vetëm që iniciativat konkrete në projekt, por edhe qasjet dhe metodologjitë që do të përdoren, do të stimulojnë përpjekjet që duhet bërë për të siguruar një zhvillim pozitiv në sistemet e AFP-së. Kjo përfshin përfshirjen e të gjithë aktorëve relevantë dhe vendimmarrësve në këto procese për të siguruar shfrytëzimin dhe qëndrueshmërinë e rezultateve në të ardhmen.

Meqenëse projekti synon gjithashtu të forcojë bashkëpunimin midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve anëtare të BE-së, të gjitha aktivitetet: lëvizshmëritë, trajnimet, takimet, ngjarjet, fushatat, krijimi i grupeve të përbashkëta të punës, zhvillimi i kurrikulës, strategjitë e reja, planet e veprimit, prezantimi i programeve te reja te AFP-së, zhvillimi i pedagogjisë dhe didaktikës, zhvillimi i materialit, etj., planifikohen dhe zbatohen në bashkëpunim midis partnerëve, të cilët me dëshirë do të ndajnë përvojat dhe rrjetet e tyre me njëri-tjetrin.Projekti i BE-EAC/S54/2019-vizita e parë

Date: 14- 15 November 2021

Second meetings in Peja.

Presentation of the school by the Director.Presentation of Tradium to teachers, students, parents, business representatives, professional actives of schools.Visit with the staff of Career Guidance Centre of the school.Visit to school workshops.

Takimet e dyta në Pejë

Prezantimi i shkollës nga ana e Drejtorit.Prezantimi i Tradium për mësimdhënësit, nxënësit, prindërit, përfaqësuesit e bizneseve, aktivet profesionale të shkollës.Takimi me personelin e Qendrës për Udhëzim në Karrierë.Vizita në punëtoritë e shkollës.Projekti i BE-EAC/S54/2019

 

 

If you’re contemplating hiring someone to compose my essay and you’re wondering which is the ideal alternative. Your answer will depend on your needs. Are you seeking an exact paper? Do you want someone with a deep knowledge of the topic? These are the most vital questions to look for when choosing the best professional to write your essay. These are pay someone to write my lab report a few suggestions to help you choose an essay writing company that is the best:

Top
Ndrysho Gjuhën